Vår miljöpolicy

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ.

Bland dessa återfinns Biotherm Heats lösningar.

Vi utvecklar hela tiden nya innovativa energilösningar som minimerar påverkan på den redan hårt ansatta miljön. Bioenergi tillhör ett av de mest miljövänliga alternativen och klassas som koldioxidneutrala, och bidrar därmed inte till ökad växthuseffekt. Utifrån dagens konsumtion av fossila bränslen, i förhållande till efterfrågan och tendenserna på elbörsen, tyder allt på ökande el- och fossilbränslepriser. Med bioenergilösningar styr producenten i betydligt större utsträckning själv över priset per kilowattimme. Dessa prognoser tillsammans med korta avskrivningstider på investeringar och förbättrad miljö tycker vi gör bioenergilösningar till det självklara valet, både vid nybyggnation och vid pannbyten i alla typer av värmecentraler.

Miljöpolicy

Biotherm Heat AB är ett miljömedvetet företag där varje medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

 

Biotherm Heat AB ska arbeta för miljöhänsyn och ett integrerat synsätt avseende säkerhet-hälsa- miljö. Detta ska ske genom ett ständigt förbättrat miljöarbete och utbildning av vår personal.

 

Biotherm Heat AB ska följa tillämplig lagstiftning och andra krav samt i det dagliga arbetet vara ett föredöme genom att minska direkt miljöbelastning vid t.ex. utbildning, anskaffning och resor samt minska negativ miljöpåverkan indirekt genom t.ex. utbildning.

Vi skall sträva efter att…

– engagera alla anställda i arbetet med att uppnå mätbara mål.

– ständigt förebygga och förbättra samtliga processer, för att bättre tillgodose kundens förväntningar.

– bedriva miljöarbetet som en integrerad del av företagets långsiktiga strategi genom att på ledningsnivå fastställa regler och rutiner för hur miljöarbetet skall organiseras och bedrivas.

– efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar.

– genom ständiga förbättringar minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens samtliga processer på ett för företaget ekonomiskt sätt.

– ställa krav på och prioritera leverantörer och entreprenörer som verkar för att råvaror, produkter, transporter och tjänster tillverkas och levereras på ett miljövänligt sätt.

– beakta miljöpåverkan vid ny- eller ombyggnad och andra förändringar i verksamheten.

– samråda, informera, utbilda och engagera våra medarbetare, samt informera om företagets och medarbetarnas individuella skyldigheter.

– öppet kommunicera vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan med personal, allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.

– så långt det är möjligt väga in hänsyn till miljön i alla beslut

– ständigt eftersträva ett förbättrat resultat vad gäller resursanvändning samt utsläpp till omgivande luft, vatten och mark.