Val av biobränsle

Begreppet bränsle är på väg att få en ny definition. Tidigare valdes utrustning efter tillgång av exempelvis flis, medan man nu istället har valet att kunna elda flera olika biobränslen. Naturligtvis har man fortfarande parametrar som effektuttag att ta hänsyn till, men den stora skillnaden ligger i att det numera dessutom går att elda sådant som man tidigare inte trodde var möjligt att förbränna. Möjlighet att förändra sitt bränsleval medför som sagt stora ekonomiska fördelar, eftersom man kan byta biobränsle med hänsyn till vad som är billigast eller vad man har tillgång till för tillfället.

Elda med flis

Flis är fint sönderdelat virke och kan med stor fördel användas som biobränsle. Som råvara används mindre värdefulla träddelar, virke och träddimensioner som inte duger till sågtimmer. Sedan 1990-talet har det blivit allt vanligare att man tillvaratar grot som flis i samband med slutavverkning. Flis används som energiråvara och som pappersråvara. Som energiråvara används det både i värmeverk och i småskaliga uppvärmningsanläggningar. Då flis är relativt utrymmeskrävande ställer det krav på väl genomtänkta lagringsmoduler och matningar till flispannorna. Dagens flisanläggningar ska kunna elda fuktig flis med fullgott resultat. Flis som biobränsle är ett av de billigaste uppvärmningssätten.

 

Våra flispannor finns i effektspannet 20 kW till 20 MW och eldar flis med upp till 60% fukthalt utan att märkeffekten på anläggningen påverkas. Vi har över 40 års erfarenhet av projektering, tillverkning och leverans av fliseldningssystem. Därmed garanterar vi er en flisanläggning som är lika underhållseffektiv som en pelletsanläggning.

Läs mer om Flis här

Elda med pellets

Pellets är ett hårt komprimerat biobränsle som skapas av olika biprodukter från skogs och träförädlingsindustrin. Tillverkning av pellets sker genom att såg- eller kutterspån torkas, därefter mals det i en kvarn för att få en finare fraktion. Det malda materialet pressas sedan under mycket högt tryck och i höga temperaturer och formas till pellets.

 

Vi levererar pelletsanläggningar från 20 kW till 20 MW. Storleken på pelletssilon beräknas utifrån värmebehovet samt förutsättningarna i omgivningen. De silos vi levererar finns från 11 m³ till 185 m³ i liggande eller stående utföranden. Vi erbjuder även vakuumsystem som är ett väldigt smidigt sätt att transportera pelletsbränslet från exempelvis ett större förråd in till pannrummet.

 

Ibland kan det på grund av utrymmesskäl inte finnas plats med ett pannrum i den egna anläggningen, då kan det vara bättre att investera i en prefabricerad värmecentral. Dessa anläggningar byggs, driftsätts, besiktas i vår produktion före leverans, allt för att säkerställa en trygg och väl fungerande värmeanläggning.

Läs mer om pellets här

Elda med träbriketter

Träbriketter är ett högeffektivt biobränsle som liksom pellets tillverkas av torrt sågspån eller kutterspån som pressas ihop under högt tryck. Briketterna innehåller inte några tillsatsämnen, träets eget lim (lignin) gör att briketten håller ihop. Längden på briketten beror på hur den faller sönder i produktionsprocessen. Tillverkningsmetoden gör att du får ett biobränsle som väger och innehåller uppemot dubbelt så mycket energi som vanlig ved.

 

Vi levererar anläggningar för eldning av briketter i storleksordningen 50 kW upp till 20 MW till exempelvis panncentraler för bostäder, skolor, industrier m m.

Elda med stycketorv

Vid tillverkning av stycketorv hämtas den fuktiga torven upp från jorden, ibland ned till en halvmeters djup. Upptagningen kan ske med olika tekniker, antingen med sågklinga eller borrliknande metoder. Oavsett vilken teknik som används, bearbetas och pressas torven ut genom ett eller flera munstycken till cylinderformade bitar med en längd på ca 10-20 cm långa och en diameter på ca 6-8 cm.

 

Stycketorven används som biobränsle i både större och mindre värmeanläggningar, ofta i kombination med andra trädbränslen. Torv, liksom andra trädbaserade bränslen, är ett bra alternativ till fossila bränslen. Genom att använda en större mängd närproducerat biobränsle till uppvärmning, bidrar vi till att minska växthuseffekten.

 

En hektar torvtäkt ger ett normalt 80-100 ton torv per år, vilket motsvarar 40-50 kubikmeter olja.

Elda med hästgödsel

Möjligheten att utvinna energi från hästgödsel, är något som fram tills nu inte varit miljömässigt möjligt. Hästspillning och strömaterial från stallboxarna eller spiltorna blandas och eldas som vilket vanligt biobränsle som helst, ända upp till en fuktighetsgrad av 50%.

 

Biotherm brännaren
Biotherm Heats organisation har under flera års tid utvecklat brännkammaren Biotherm tillsammans med universitet och andra forskningsorganisationer för att elda svåra biobränslen som just hästspillning, extremt fuktig flis (fukthalt upp till 61%), spannmål, slaktavfall m m. Med andra ord är detta en multibrännare i ordets rätta bemärkelse!

 

Biotherm brännaren finns i effektstorlekar från 200 till 1000 kW.

Övrigt förbränningsmaterial

Nu är det möjligt att förbränna praktiskt taget vad som helst – naturligtvis inom ramen för vad som är tillåtet i fråga om utsläppsemissioner och liknande. Dagens teknologi erbjuder i princip obegränsade möjligheten att anpassa förbränningsutrustningen efter vilket biobränsle som är billigast, eller vad man har bäst tillgång till för tillfället.

 

Biotherm – inte bara för hästfolk
Det som gör BioThermen så intressant, är att den även kan justeras till förbränning av andra biologiska restprodukter. Den passar därför utmärkt även för slakterier, djuruppfödare samt aktiva inom skogsbruket. I och med att Biotherm brännaren är anpassad till många olika extrema bränslen, kan man enkelt bli självförsörjande på energi. Vi vågar säga att Biotherm systemet är en av de mest flexibla och miljövänliga energibrännarna på marknaden.

 

Biotherm brännarsystemen finns i effekter från 250-1000 kW.