Bioenergi

Bioenergi är idag en av de viktigaste energikällor vi har på jorden. Det är en koldioxidneutral och effektiv men framförallt förnyelsebar energi som också bidrar till en bättre miljö och skapar mängder av arbetstillfällen.

 

En bioenergi anläggning idag med helautomatiserade brännare, förråd och askhantering är något som gör din vardag problemfri. Driftsäkerheten är extremt god och servicetillfällena där askan ska tas ut är ca 2 gånger per år och tar ca 10 minuter per gång. Genom att investera i en bioenergianläggning kan du göra besparingar på upp till 80%.
Bioenergi är alltså både miljövänligt och ekonomiskt.

 

Bioenergisystem och värmeanläggning för alla behov

Våra bioenergisystem innefattar allt ifrån pellets, flis och briketter till mer svåreldade material som exempelvis hästgödsel och slaktavfall. Du kan antingen investera i ett av dessa eller kombinera något av bioenergisystemen. Det är dina tankar och krav som ger oss möjligheten att leverera precis vad du vill ha, beroende på hur mycket det får kosta och vilken komfort du vill erhålla. Vi har det bredaste sortimentet av bioenergisystem och täcker alla de önskemål man kan ha.

Förnybara biobränslen

Visste du att mer än 30% av Sveriges totala energianvändning kommer från förnybara biobränslen? Den största delen är biprodukter från skogsbruket och skogsindustrin såsom grot (grenar och toppar) från avverkningar, och sådant som inte duger till timmer och massaved. Vid sågverken kan också allt spill användas som biobränsle t.ex. spån och bark. Spånet pressas till pellets eller briketter.

Vad är bioenergi för något?

Bioenergi är koldioxidneutrala bränslen som hämtas från växtriket. Att biobränslen är koldioxidneutrala betyder att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till växthuseffekten, till skillnad från de fossila bränslena som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år.

 

Varför är bioenergi bra?

Biobränslen

Trädbränslen är trädråvara från skogen som inte genomgått någon kemisk process. Här ingår avverkningsrester – grenar och toppar – som blir över vid avverkning av timmer och massaved. Vid sågverk och i pappers- och massaindustrin blir spån och bark restprodukter som också kan användas som biobränsle, oförädlat eller förädlat till pellets och briketter. Även returträ räknas till trädbränslen. Dessa bränslen används till att producera bioenergi som biovärme och i viss mån el. Med detta får vi en hållbar produktion av värme och el som ger ett slutet kretslopp.

Bioenergi är Ekonomiskt

Oavsett vilken typ av bioenergi man använder sig av är det ett ekonomisk fördelaktigt sätt att producera värme och el på. Intjäningstiden på en investerad anläggning jämfört med ett fossildrivet system är oftast bara något år och då dagens system är så pass automatiserade kräver dagens energisystem heller ingen speciell bevakning eller underhåll.

Bioenergi & Miljöpåverkan

Biobränslen som används för att skapa bioenergi är en förnybar energikälla, vilket innebär att belastningen på miljön blir betydligt mindre än vid eldning av fossila bränslen, som olja, gas och kol.

Biobränslen är biprodukter från skogs- och sågverksindustrin som tas tillvara samt bränslen direkt från naturen. Vid förbränning av biobränsle frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Den koldioxid som upptagits och bundits frigörs för att åter kunna upptas av levande växter.